Salgsbetingelser

1 Generelt

 Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på TotalBox.no til forbrukere.

Selger er: TotalBox Torbjørn Sandvik, 917185581.

Kjøper er: Person som er oppgitt som kjøper på bestillingen.

2 Bestillings- og avtaleprosess

 Din bestilling er bindende når din bestilling er registrert i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Dersom vare er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen, eller deler av bestillingen. Selger tar ikke ansvar for at produktet eventuelt er utsolgt.

3 Priser

 Alle priser er NOK eks mva. Totalbeløpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som frakt.

Priser er stadig i forandringer og vi tar forbehold til prisendringer frem til bestillingen er gjennomført, som følge av prisendringer hos våre leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling

 Kjøpssummen blir belastet vis, kreditt kort ved checkout. 

Kjøpssummen vil bli reservert på ditt kort ved bestilling. Kortet vil bli belastet når bestillingen er godkjent og klar til å sendes.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel bli sendt til inkasso.

5 Levering

 All generell leveringstid som er oppgitt på Totalbox.no må anses som veiledende. Leveringstid er oppgitt i antall dager, er det hverdager som menes. 

Dersom levering av produkter blir forsinket, vil TotalBox gi deg informasjon så fort vi har innhentet nødvendig informasjon.

6 Angreretten

 Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir TotalBox melding om dette (angrefrist).

Ta kontakt med TotalBox og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til TotalBox i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan TotalBox trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til TotalBox innen rimelig tid ved bruk av angreretten.  
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til TotalBox.

TotalBox er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at TotalBox har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at TotalBox har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til TotalBox. 
Produktet sendes tilbake til TotalBox i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med vilkårene til TotalBox. 

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.  

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:

CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Da får kunden tydelig beskjed om at angreretten ikke gjelder.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. Vennligst les våre mer detaljerte opplysninger om angrefristen som ligger i en egen link på våre sider.


7 Risikioen for varen

 Ved sendekjøp går risikoen for varen over på kjøper når han har fått varene levert etter punkt 6. Dersom forbrukeren har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene på hans vegne, går risikoen over når denne personen har fått varene i  sin besittelse.

Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer altså selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet et- ter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. Dersom forbrukeren velger en egen fraktfører til å utføre transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen over på forbrukeren når hans egen fraktfører har fått varen i sin besittelse.


8 Forsinkelse av leveransen

 Dersom TotalBox ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra TotalBox.


9 Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

I tillegg til det som følger av punkt 10 i salgsbetin- gelsene, er kjøperens rettigheter ved mangel regulert i kapittel 6 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig til Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyel- se, samt for hvor terskelen ligger.

Dersom kjøper uten hell har forsøkt å løse saken med selger, og varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen velge å rette krav direkte til kredittyter.

10 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

I tillegg til det som følger av punkt 11 i salgsbetin- gelsene, er selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold regulert i kapittel 9 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig Forbruker– tvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

Det vil imidlertid knyttes noen merknader til stør- relsen på gebyret som selgeren kan kreve ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette vil utgjøre frakt- utgifter tur/retur, samt et rimelig gebyr tilsvarende de faktiske utgifter selger har hatt i forbindelse med ordren. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år, da dette i praksis vil være stifting av gjeld.

11 Garanti

Eventuelle garantier gir rettigheter utover de for- brukeren har etter ufravikelig lovgivning, enten i tid eller i omfang. [11] Den næringsdrivende plikter å utforme opplysninger om garanti, reklamasjon og angrerett på en slik måte at det fremstår som klart for forbrukeren at det er tale om tre ulike rettigheter, og hvordan disse står i forhold til hverandre. Markedsføringsloven § 23 stiller for øvrig krav til hvordan garantivilkår skal utformes.

12 Personopplysninger

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnum- mer dersom det er saklig behov for sikker identi- fisering, eksempelvis dersom selger har et saklig behov for å gjennomføre en kredittvurdering av kjøper.

Forbrukerombudet anbefaler at det utarbeides en personvernerklæring, som er lett tilgjengelig i nettbutikken. Denne erklæringen bør blant annet inneholde opplysninger om hvilke personopplys- ninger som registreres og hvorfor, hva personopp- lysningene brukes til og om nettsiden bruker cookies. Det bør videre opplyses om at kjøper har rett til innsyn i egne personopplysninger og kan kreve disse rettet eller slettet, samt hvordan kjø- per kan klage på behandlingen av egne person- opplysninger. Vi anbefaler selger å sette seg inn i og følge Datatilsynets veileder for personvernerklæring: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-intern-kontroll/Personvernerklaeringer/

Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes, med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Selger kan kun rette mar- kedsføringshenvendelser ved direkte elektriske kommunikasjonsmetoder, slik som SMS, e-post o.l., dersom kjøper har avgitt et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til det, eller dersom det fore- ligger et eksisterende kundeforhold. I et kunde- forhold kan markedsføringen bare gjelde den næ- ringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet byg- ger på. Vi anbefaler selger å sette seg inn i reglene for direkte elektronisk markedsføring. Se derfor Forbrukerombudets veiledning for markedsføring via e-post, SMS og lignende.

13 Konfliktløsning

 

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbruker- rådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir retts- kraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting. [12]

Fotnoter

[1] Lov av juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp.

[2] Lov av juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

[3] Lov av mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester.

[4] Lov av januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

[5] Lov av mars 2010 nr. 9 om vergemål.

[6] Angrerettloven § 8 femte ledd Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv. § 2.

[7] Angrerettloven § 8 annet

[8] Angrerettloven § 8 femte ledd Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv. § 1.

[9] Angrerettloven § 25 tredje

[10] Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 54 b

[11] Forbrukerkjøpsloven § 18 a

[12] Lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 4-5 (7)